Shao Group @ ISSP, CAS

Publications

Preprints


2024

  • Yaqin Guo, Jing Zhang, Zengtai Zhu, Yuan-yuan Jiang, Longxing Jiang, Chuangwen Wu, Jing Dong, Xing Xu, Wenqing He, Bin He, Zhiheng Huang, Luojun Du, Guangyu Zhang, Kehui Wu, Xiufeng Han, Ding-fu Shao, Guoqiang Yu, and Hao Wu, Direct and Inverse Spin Splitting Effects in Altermagnetic RuO2, Adv. Sci. 2024, 2400967 (2024).

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012