Shao Group @ ISSP, CAS

Publications

Preprints

  • Ding-Fu Shao(#+), Yuan-Yuan Jiang(#), Jun Ding(#), Shu-Hui Zhang, Zi-An Wang, Rui-Chun Xiao, Gautam Gurung, W. J. Lu, Y. P. Sun, and Evgeny Y. Tsymbal(+), Néel Spin Currents in Antiferromagnets, arXiv: 2212.02367 (2022).

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012